Kliknutím zavƙít
Kliknutím zavƙít
Reklama

Obchodně technickĂ© podmĂ­nky

Pƙed nĂĄkupem, pƙi objednĂĄvce, pƙi nĂĄkupu na těchto internetovĂœch strĂĄnkĂĄch nebo v pƙípadě reklamace nebo vyuĆŸĂ­vĂĄnĂ­ informacĂ­ na těchto strĂĄnkĂĄch uvedenĂœch je zĂĄkaznĂ­k povinen seznĂĄmit se takĂ© s těmito obchodnmě-technickĂœmi podmĂ­nkami a respektovat je.

TechnickĂ© poruchy - Provozovatel provozuje tyto strĂĄnky s dĆŻvěrou v technickĂ© prostƙedky (napƙ. Hardware na kterĂ©m bÄ›ĆŸĂ­ aplikace, software...), nicmĂ©ně nemĆŻĆŸe vyloučit pƙípadnou technickou zĂĄvadu, kterĂĄ mĆŻĆŸe zpĆŻsobit nebo zpĆŻsobovat chybu. TakovĂ© chyby mohou bĂœt zjevnĂ©, ale i zcela skrytĂ©. Pokud takovĂĄ zĂĄvada zpĆŻsobĂ­ jakoukoliv chybu v zobrazenĂ­ informacĂ­, akcĂ­, cen apod. v obchodu uvedenĂœch, pƙípadně je nezobrazĂ­ vĆŻbec bere zĂĄkaznĂ­k na vědomĂ­, ĆŸe objednĂĄvka učiněnĂĄ za existence takovĂ©ho chybovĂ©ho stavu mĆŻĆŸe bĂœt provozovatelem obchodu stornovĂĄna. ZĂĄkaznĂ­k zcela bere na vědomĂ­, ĆŸe pokud by takovĂœ stav nastal nebude na provozovateli obchodu vymĂĄhat jakoukoliv ĆĄkodu a nebude na pĆŻvodnĂ­ objednĂĄvce trvat.

Tyto obchodně-technickĂ© podmĂ­nky mĆŻĆŸe provozovatel portĂĄlu kdykoliv změnit, pƙičemĆŸ vstupujĂ­ v platnost uveƙejněnĂ­m na jeho internetovĂœch strĂĄnkĂĄch.